Válassza ki az ön számára megfelelő kiszerelést!

Figyelmeztetések

A biocid hatás kifejtéséhez szükséges időtartam: 30 másodperc. 

Elsősegély-nyújtás: Belégzés esetén: Vigye a sérültet friss levegőre, tartsa melegen és nyugalomban. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. 

Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 

Lenyelés esetén: Ha lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy a címkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. TILOS hánytatni! 

Tárolás: Tárolja eredeti, ép csomagolásában, száraz, jól szellőztethető helyen, 0 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve, élelmiszertől távol, gyermekek elől elzárva. 

Minőség megőrzési idő: Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben: 2 év. 

Környezetvédelmi óvintézkedések:  Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba. Amennyiben a termék szennyeződést okoz tavakban, folyókban vagy csatornákban, értesítse az illetékes hatóságokat, a helyi előírásoknak megfelelően.  A termék és csomagolás ártalmatlanítása, hulladékkezelés: A termék maradékát, azzal szennyezett csomagolóanyagát felszíni- vagy talajvízbe, csatornahálózatba juttatni tilos! Termékmaradékot tartalmazó, vagy azzal szennyezett göngyöleget az EU, valamint az adott ország előírásait betartva kell kezelni. 

Szennyezés-mentesítés: A kiömlött anyagot itassa fel száraz nedvszívó anyaggal (például homokkal, földdel, vermikulittal), majd mechanikusan gyűjtse össze és helyezze megfelelő tárolóedénybe ártalmatlanításig. A szennyeződött anyagot az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani.